Algemene voorwaarden

Een lokaal zorg platform, Toegankelijk voor iedereen.

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden als pdf downloaden

 1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en leveringen van diensten, waarbij de besloten vennootschap zorgenik.com(ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75513080; hierna “zorgenik.com”) optreedt als aanbieder of leverancier van goederen en/of diensten aan Afnemer van welke aard dan ook.

1.2.  De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden. Zorgenik.com heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten.

1.4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

 

 1. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1. De offerte heeft de geldigheidsduur als daarin opgenomen, maar bij gebreke daaraan geldt dat offertes automatisch na dertig (30) dagen komen te vervallen, tenzij zorgenik.com een te late acceptatie van Afnemer alsnog uitdrukkelijk aanvaardt. Overeenkomsten met zorgenik.com komen uitsluitend elektronisch of schriftelijk tot stand en nimmer telefonisch of mondeling.

2.2. zorgenik.com kan aan Afnemer een bedenk- of annuleringstermijn gunnen, waarbinnen Afnemer zonder enige verplichting na het sluiten van de overeenkomst binnen die termijn kan afzien van de overeenkomst. Deze eventuele bedenk- of annuleringstermijn zal bij de opdrachtbevestiging bekend gemaakt worden.

2.3 Van een geldige annulering door Afnemer is slechts sprake als deze per e-mail is gezonden aan zorgenik.contact@gmail.com en een kopie daarvan op dezelfde dag met de reguliere post naar het door zorgenik.com op haar website opgegeven postadres is verzonden. 

2.4. Als en voor zover tussen partijen een duurovereenkomst is gesloten, dan geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van een (1) jaar geldt.

2.5 De duur van de overeenkomst wordt nooit stilzwijgend verlengd.

2.6. Indien een overeenkomst van onbepaalde tijd niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van beide partijen onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen van in ieder geval twee (2) kalendermaanden. 

2.7. Van een geldige opzegging door Afnemer is slechts sprake als deze per e-mail is gezonden aan zorgenik.contact@gmail.com en een kopie daarvan op dezelfde dag met de reguliere post naar het door Zorgenik.com op haar website opgegeven postadres is verzonden. Afnemer dient het bereiken van de opzegging aan te kunnen tonen. Zorgenik.com zal na ontvangst van een opzegging een ontvangstbevestiging sturen.

2.8. Ieder van beide partijen heeft de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (als bedoeld in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek). Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Afnemer of een door Afnemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De bevoegdheid tot ontbinding komt Afnemer slechts toe indien zorgenik.com, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, alsnog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

2.9. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat zorgenik.com ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die zorgenik.com vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het hiervoor bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

2.10. Ieder van beide partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Ingeval Afnemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt daarmee direct het recht van Afnemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, applicaties, websites en dergelijke alsmede het recht van Afnemer tot toegang en/of gebruik van de diensten van orgenik.com, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van zorgenik.com vereist is.

2.11. zorgenik.com zal wegens opzegging of een ontbinding als gevolg van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.12. Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet Afnemer af van het recht zich te beroepen op dwaling zoals bepaald in artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling of op basis van enige andere rechtsgrond wordt hierbij in en buiten rechte uitgesloten.

 

 1. Dienstverlening

3.1. zorgenik.com levert voornamelijk interactieve online diensten die beogen om specifieke sectoren en branches van relevante informatie te voorzien en om het bedrijf van Afnemer binnen dergelijke sectoren en branches online onder de aandacht te brengen. Deze diensten verlopen mede via netwerkverbindingen, waaronder internet, en apparatuur die buiten de controle van zorgenik.com staan. Zorgenik.com is niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van of correct functioneren van communicatie te wijten aan factoren buiten haar controle, maar spant zich in voor optimale beschikbaarheid en werking van haar diensten en/of programmatuur.

3.2. Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. Zorgenik.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten. Zorgenik.com spant zich in de gegevens bij het gebruik van de communicatieverbindingen zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden. Zorgenik.com is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid en rechtmatigheid van de gegevens die Afnemer of andere gebruikers van de diensten via de diensten aanbieden.

3.3. Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de diensten en/of programmatuur van zorgenik.com. Afnemer draagt het risico van selectie van de door zorgenik.com te leveren diensten of pakketten. Deze diensten en pakketten beantwoorden aan de meest actuele omschrijvingen en prijzen zoals deze zijn gepubliceerd op de websites of in de offertes van zorgenik.com.

3.4. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan zorgenik.com of haar klanten bij het gebruik van de diensten van zorgenik.com. Afnemer dient zich te onthouden van het verrichten van handelingen waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van zorgenik.com of haar klanten, waaronder handelingen of uitingen die kunnen leiden tot reputatieschade van zorgenik.com. zorgenik.com heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

3.5. zorgenik.com kan zonder voorafgaande toestemming van Afnemer wijzigingen in haar diensten aanbrengen, zelfs indien een wijziging leidt tot verandering van de bij de Afnemer geldende technische inrichting of procedures. Kosten of schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van Afnemer. Zorgenik.com is niet gehouden specifiek voor Afnemer bepaalde functionaliteiten of eigenschappen van haar diensten te handhaven, aan te passen of toe te voegen. Zorgenik.com zal Afnemer van wezenlijke wijzigingen in haar diensten zo spoedig mogelijk aan Afnemer communiceren.

3.6. zorgenik.com kan haar diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Zorgenik.com zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

 

 1. Uitvoering

4.1. zorgenik.com zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Zorgenik.com zich in een schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een voldoende bepaald omschreven resultaat.

4.2. Zorgenik.com zal de diensten binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer aanvaardt de in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

4.3. Zorgenik.com kan niet garanderen dat de bij haar diensten gebruikte (online) programmatuur volledig foutloos is en zonder storingen of onderbrekingen kan blijven functioneren. Zorgenik.com zal zich echter inspannen om goed onderhoud te leveren aan haar diensten voor een optimale gebruikservaring.

4.4. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Zorgenik.com hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

4.5. Indien Zorgenik.com op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Zorgenik.com. Zorgenik.com is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Zorgenik.com Afnemer op verzoek van Afnemer schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

4.6. Zorgenik.com is te allen tijde gerechtigd zonder schadeplichtig te zijn om door Afnemer aangeleverd kopij te weigeren, indien deze kopij niet voldoet aan de door Zorgenik.com daaraan gestelde eisen.

4.7 Afnemer verleent bij het aangaan van de overeenkomst aan Zorgenik.com het recht om de door Afnemer aan Zorgenik.com ter beschikking gestelde, niet vertrouwelijke gegevens, alsmede publiekelijk beschikbare gegevens van Afnemer, waaronder naam en logo, naar eigen inzicht voor de uitvoering van de door Afnemer afgenomen diensten en samenhangende diensten te mogen gebruiken.

4.8 Afnemer kan het verleende recht, zoals in artikel 4.7 is opgenomen, herroepen door een daartoe strekkende verklaring in te dienen via zorgenik.contact@gmail.com

 

 1. Verplichtingen van Afnemer

5.1. Afnemer zal uitsluitend juiste, actuele en rechtmatige gegevens aan Zorgenik.com verstrekken. Zorgenik.com is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of onrechtmatigheden in door Afnemer aangeleverde gegevens.

5.2. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart Zorgenik.com voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten ten grondslag aan de aanspraak aan Zorgenik.com toerekenbaar zijn.

5.3. Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

5.4. Afnemer zal geen onrechtmatige of strafbare handelingen verrichten via de diensten van Zorgenik.com. Hieronder valt ook het verstrekken, al dan niet online en/of geautomatiseerd, van materiaal ter publicatie via de diensten dat inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

5.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en het periodiek wijzigen van de toegangscodes en het opleggen van deze verplichting aan zijn personeel en/of de gebruikers. Afnemer zal de toegangscodes en activeringscode niet delen met of overdragen aan derden. Zorgenik.com is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van misbruik van toegangscodes of activeringscodes, dat niet direct aan het handelen of nalaten van Zorgenik.com te wijten is.

5.6. Afnemer ziet erop toe dat zijn gebruikers zich ook houden aan de verplichtingen uit deze overeenkomst en zich onthouden van voornoemde onrechtmatige en strafbare handelingen. 

 

 1. Prijs en betaling

6.1. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Zorgenik.com accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Zorgenik.com zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Zorgenik.com schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Afnemer tot stand komt, behoudens de eventuele bedenk- of annuleringstermijn voor Afnemer.

6.2. Bij een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Zorgenik.com gerechtigd is geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Zorgenik.com tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Zorgenik.com steeds gerechtigd is schriftelijk of per elektronisch bericht de geldende prijzen en tarieven aan te passen ter indexering ingevolge van toepassing van wet- en regelgeving, kostprijswijzigingen, inflatie en dergelijke, maar nimmer met een verhoging die groter is dan 4% per jaar.

6.3. Verschuldigde bedragen worden door Afnemer vooraf dan wel volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen of niet optimaal gebruik maakt van de diensten. Indien de factuur geen betaaltermijn vermeldt, dan geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen.

6.4. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig volledig betaalt, komt Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, automatisch in verzuim en is Afnemer over het openstaande bedrag een rentevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is Zorgenik.com direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar dienstverlening jegens Afnemer op te schorten, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

6.5. De in artikel 6.4 opgenomen buitengerechtelijke incassokosten bedraagt een percentage van 15% over het openstaande bedrag.

6.6. De in artikel 6.4 opgenomen rentevergoeding bedraagt een maandelijks percentage van 1,5%, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

6.7. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Zorgenik.com de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle advocaatkosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Zorgenik.com onverlet, waaronder de onmiddellijke (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van de dienstverlening en het vorderen van het positieve contractsbelang.

6.8. Met betrekking tot de door Zorgenik.com verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Zorgenik.com volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

6.9. Zorgenik.com is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

6.10. Zorgenik.com kan afwijkende betalingscondities voorstellen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden dergelijke afwijkende betalingscondities uitsluitend voor de onderhavige factuur en niet voor overige facturen of betalingsplichten.

 

 1. Intellectueel eigendom en onrechtmatige handelingen

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde diensten, websites, databestanden, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Zorgenik.com, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en slechts voor zolang de overeenkomst duurt en het gebruik in overeenstemming is met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wettelijke verplichtingen.

7.2. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Zorgenik.com steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van diensten, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

 1. Aansprakelijkheid van Zorgenik.com

8.1. De totale aansprakelijkheid van Zorgenik.com wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Zorgenik.com voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan door de verzekeraar van Zorgenik.com uit te keren sommen.

8.2.  Zorgenik.com is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Afnemer of derden gebruik maken van de diensten van Zorgenik.com, dus evenmin voor eventueel onrechtmatig of inbreukmakend gebruik van deze diensten.

8.3. De aansprakelijkheid van Zorgenik.com voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van gebruikers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Zorgenik.com voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Zorgenik.com voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Zorgenik.com verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.4. Tenzij nakoming door Zorgenik.com blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Zorgenik.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Zorgenik.com onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Zorgenik.com ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Zorgenik.com in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zorgenik.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Zorgenik.com vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

8.6. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Zorgenik.com zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst, maar komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Zorgenik.com.

 

 1. Overmacht

9.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Zorgenik.com wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Zorgenik.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Zorgenik.com zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en (vi) oorlog.

9.2. Indien een overmacht situatie bij een van de partijen langer dan zestig dagen duurt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Klantenservice

10.1. Zorgenik.com behandelt vragen, opmerkingen en klachten over het gebruik van de diensten en de daarbij horende websites en accounts alsmede over hetgeen gepubliceerd is via de diensten en websites van Zorgenik.com conform de regeling zoals vermeld staat op de websites van Zorgenik.com.

 

 1. Privacy en gegevensbescherming

11.1. In beginsel zal Zorgenik.com geen persoonsgegevens verwerken voor Afnemer. Voor zover er met gebruikmaking van de diensten van Zorgenik.com persoonsgegevens zullen worden verwerkt, is Zorgenik.com bereid om separaat een passende en conveniërende verwerkersovereenkomst te sluiten met Afnemer wanneer dat van toepassing zou zijn.

11.2. Uiteraard spant Zorgenik.com zich altijd in om passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de persoonsgegevens en andere gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11.3. Wanneer er geen sprake is van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer het (onomkeerbaar) tot natuurlijke personen onherleidbare gegevens betreffen, staat het Zorgenik.com vrij deze anonieme gegevens te verwerken voor statistische doeleinden en voor verbetering van haar diensten.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. De overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zorgenik.com gevestigd is. Indien Zorgenik.com de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

12.3. Als Zorgenik.com ook andere versies dan de Nederlandse versie van deze voorwaarden heeft verschaft, dan prevaleert de interpretatie van de Nederlandse versie in alle gevallen.

 

Socialmedia:

Contact

Tipkampen 27
9481 ET Vries
Tel: 085-0645681
info@zorgenik.com

  WhatsApp